🪴ttuan's garden

Search

Search IconIcon to open search

Active Recall & Spaced Repetition

Last updated Oct 16, 2022 Edit Source

# Active Recall & Spaced Repetition

Các phương pháp hữu ích để GHI NHỚ kiến thức, không phải các phương pháp giúp HIỂU kiến thức.

# 1. Active Recall

# WHAT

# HOW

# 2. Spaced Repetition

Untitled

# WHAT

# HOW


# Cách áp dụng

# 1. Flashcard

# 2. Mindmap

# 3. Đặt câu hỏi

# 4. Tưởng tượng, liên kết

# 5. Nhẩm thành lời